Phòng ngừa & cảnh báo rủi ro trong kiểm tra - thanh tra thuế

02 buổi Short-term Accounting Tax Finance

Course Description

KHÔNG THỂ BỎ QUA CÁC KỸ NĂNG CẦN THIẾT ĐỂ PHÒNG NGỪA VÀ CẢNH BÁO RỦI RO TRONG KIỂM TRA - THANH TRA THUẾ; VÀ LÀM VIỆC HIỆU QUẢ VỚI CƠ QUAN THUẾ

Với khối lượng quy định thuế được ban hành ồ ạt với tốc độ chóng mặt trong thời gian gần đây, các Doanh nghiệp chắc chắn phải tiêu tốn rất nhiều thời gian trong việc theo dõi, nghiên cứu và cập nhật liên tục các quy định mới và mong muốn biết được các thay đổi nào sẽ tác động cụ thể lên Doanh nghiệp của mình.
Do không lường trước được rủi ro về thuế nhiều Doanh nghiệp khá bất ngờ với các khoản bị truy thu, nộp phạt vế thuế khi bị Cơ quan thuế kiểm tra, thanh tra trong nhiều năm sau đó.
Nhanh chóng nắm bắt các quy định thuế phức tạp, cập nhật các xử lý thuế mới, quản trị tốt rủi ro về thuế và lên kế hoạch sớm về thuế luôn là yêu cầu lớn của Bộ phận Kế toán – Tài chính và của Ban Giám đốc Doanh nghiệpĐồng thời, các bộ phận này còn cần câu trả lời cụ thể, rõ ràng cho các vấn đề sau:

 • Doanh nghiệp đã kịp thời cập nhật được hết các quy định thuế mới hay chưa?
 • Cách xử lý thuế hiện tại của Doanh nghiệp đã phù hợp với quy định mới nhất về thuế?
 • Quy định thuế nào gần đây có thể ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động của Doanh nghiệp?
 • Các thay đổi về thuế đang tạo ra cơ hội hay rủi ro cho Doanh nghiệp?
 • Cần chuẩn như thế nào cho các đợt thanh tra, kiểm tra thuế từ Cơ quan thuế?
 • Quy trình thanh tra, kiểm tra thuế gồm những nội dung nào?
 • Thủ tục khiếu nại sau thanh tra, kiểm tra thuế được thực hiện như thế nào?
 • Những điểm gì cần lưu ý trong quá trình bị thanh kiểm tra và cần chuẩn bị những gì để giảm thiểu rủi ro bị truy thu và xử phạt về thuế?

Việc nắm bắt không kịp thời, không đầy đủ các thay đổi về thuế, không hiểu biết các nội dung cơ bản về thanh tra, kiểm tra thuế sẽ làm gia tăng rủi ro về thuế, dẫn đến các khoản truy thu ngoài dự kiến khi Doanh nghiệp bị kiểm tra, thanh tra thuế sau này; đồng thời làm giảm, thậm chí mất cơ hội để tiết kiệm thuế cho Doanh nghiệp.

Sau khi hoàn thành Khóa học, học viên sẽ:

 • Nắm bắt quy trình cần biết trong kiểm tra – thanh tra thuế
 • Nhận diện được các rủi ro thường xảy ra trong quá trình kiểm tra – thanh tra thuế
 • Nắm bắt nội dung về khiếu nại, khởi kiện, quyền của người nộp thuế trong khiếu nại
 • Biết được các công việc cần chuẩn bị để giảm thiểu rủi ro bị truy thu và xử phạt thuế
 • Nhận diện và khắc phục được các rủi ro phổ biến về thuế TNDN, TNCN, GTGT, hóa đơn chứng từ...và cập nhật các thay đổi gần nhất về các loại thuế này
 • Lập kế hoạch làm việc thích hợp đối với Cơ quan thuế trong kiểm tra – thanh tra thuế
 • Trao đổi và nhận được sự tư vấn trực tiếp của Giảng viên.

1. Tìm hiểu một số Phương pháp nhận diện rủi ro của Cơ quan thuế trong kiểm tra – thanh tra thuế để có sự chuẩn bị tốt nhất

 • Kỹ thuật nhận diện rủi ro dựa trên các khoản mục Bảng cân đối số phát sinh kết hợp Thuyết minh Báo cáo tài chính và các lưu ý để hạn chế rủi ro
  - Thanh toán với người mua
  - Các khoản phải thu, phải trả
  - Biến động tăng, giảm, hao mòn TSCĐ
  - Trích trước quỹ tiền lương
  - Doanh thu chưa thực hiện
  - Tăng vốn chủ sở hữu khác
  - Chênh lệch tỷ giá
  - Nhận diện rủi ro từ chênh lệch số liệu
 • Kỹ thuật nhận diện rủi ro dựa trên các khoản mục Báo cáo kết quả kinh doanh và các lưu ý để hạn chế rủi ro
  - Doanh thu
  - Các khoản giảm trừ doanh thu
  - Doanh thu tài chính
  - Chi phí tài chính
  - Chi phí bán hàng – chi phí quản lý
  - Thu nhập khác
  - Chi phí khác
 • Một số phương pháp áp dụng trong kiểm tra – thanh tra Doanh nghiệp có Giao dịch liên kết (“Chuyển giá”)
 • Khu vực rủi ro thường được chú ý bởi Cơ quan thuế đối với một số ngành nghề kinh doanh đặc thù (bán buôn, bán lẻ; thương mại điện tử; tân dược; vận tải taxi; trường học, xây lắp, v.v.)

2. Tổng hợp một số xử lý thuế GTGT, TNDN, TNCN và Hóa đơn chứng từ cần chú ý

3.Hiểu biết về kiểm tra – thanh tra thuế

 • Hiểu biết về trình tự và thời gian kiểm tra – thanh tra thuế
 • Quyền hạn của Cơ quan thuế và doanh nghiệp trong kiểm tra – thanh tra thuế
 • Thời hiệu kiểm tra - thanh tra và xử lý vi phạm về thuế
 • Mức phạt hành chính về thuế qua các năm

4. Chuẩn bị trước khi Cơ quan thuế kiểm tra – thanh tra

5. Làm việc hiệu quả với Cơ quan thuế trong và sau quá trình kiểm tra – thanh tra tại Doanh nghiệp

Course Duration

02 buổi