Cập nhật Quy định mới nhất về thuế

02 buổi Short-term Accounting Tax Finance

Course Description

Áp lực về thời gian của các kỳ quyết toán thuế TNDN & TNCN cùng với tốc độ thay đổi nhanh chóng của các quy định thuế có thể làm Doanh nghiệp không cập nhật kịp thời nhiều xử lý thuế quan trọng.

Với khối lượng quy định thuế được ban hành liên tục trong thời gian gần đây, các Doanh nghiệp chắc chắn phải tiêu tốn rất nhiều thời gian trong việc theo dõi, nghiên cứu và cập nhật liên tục các quy định mới và mong muốn biết được các thay đổi nào sẽ tác động cụ thể đến hoạt động Doanh nghiệp.

Việc nắm bắt không kịp thời, không đầy đủ các quy định về thuế còn làm gia tăng rủi ro trong việc xác định nghĩa vụ thuế phù hợp và có thể dẫn đến các khoản truy thu ngoài dự kiến khi Doanh nghiệp bị kiểm tra, thanh tra thuế sau này.

Trong quá trình tuân thủ quy định thuế, Bộ phận kế toán và Ban quản lý doanh nghiệp thường trăn trở với những câu hỏi sau đây:

 • Doanh nghiệp đã cập nhật kịp thời các quy định mới hay chưa?
  Các xử lý thuế hiện tại của Doanh nghiệp có cần điều chỉnh theo quy định mới?
 • Quy định thuế mới nào có khả năng ảnh hưởng trọng yếu đến kế hoạch kinh doanh?
 • Liệu Doanh nghiệp đã cập nhật những quy định thuế mới nhất về Quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN hay chưa?
 • Có thay đổi nào quan trọng về những nguyên tắc xác định doanh thu tính thuế TNDN và chi phí được trừ; về thu nhập chịu thuế & các khoản giảm trừ trong thuế TNCN mà Doanh nghiệp cần biết để giảm thiểu rủi ro khi Quyết toán thuế?
 • Có cách nào để hạn chế rủi ro và tận dụng cơ hội tiết kiệm thuế TNDN và thuế TNCN phù hợp với quy định của pháp luật?

Sau khi hoàn thành Khóa học, học viên sẽ:

 • Nắm bắt được các thay đổi quan trọng về thuế trong năm 
 • Được cập nhật các xử lý thuế đặc thù trong một số ngành nghề phổ biến
 • Nhận diện các thay đổi quan trọng và so sánh ảnh hưởng thuế từ các thay đổi này
 • So sánh và cập nhật cách giải thích gần đây của Cơ quan thuế về quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN
 • Phân loại các khoản mục chi phí không được trừ một cách hiệu quả khi khi quyết toán thuế TNDN và cập nhật các xử lý mới nhất về chi phí không được trừ
 • Nhận biết được các điểm rủi ro thường gặp khi quyết toán thuế TNCN và cập nhật cách xử lý
 • Thảo luận về lập kế hoạch thuế và phương pháp phòng ngừa rủi ro về thuế
 • Cập nhật cách xử lý thuế mới nhất cho một số trường hợp đặc biệt đáng lưu ý.

Course Duration

02 buổi