Lập kế hoạch ngân sách doanh nghiệp bằng excel

02 buổi Short-term Accounting Finance

Course Description

Bản chất của Kế hoạch Ngân sách chính là Kế hoạch Kinh doanh sắp tới được thể hiện bằng tiền, nói cách khác, đó chính là tổng hợp của tất cả mọi Kế hoạch trong một Doanh nghiệp. Không thực hiện hoặc thiếu chu đáo trong việc lập Kế hoạch Ngân sách là một trong những yếu tố mang lại rủi ro lớn cho Doanh nghiệp.

Dù là lãnh đạo doanh nghiệp hay người nhận trách nhiệm tổ chức soạn lập Kế hoạch Ngân sách năm, Quý vị cũng sẽ đứng trước nhiều thách thức trong việc xác định khối lượng công việc, phân bổ thời gian, phân công nhân lực, điều phối giữa các phòng ban… và đặc biệt là hệ thống các form mẫu biểu cần có để sử dụng.

 

Tham gia chương trình “Xây dựng Kế hoạch Ngân sách Doanh nghiệp”do CFO Việt Nam tổ chức, Quý vị sẽ có cơ hội tiếp cận sự chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về cách thức thực hiện từ chuyên gia tư vấn trong việc lập Kế hoạch Ngân sách Doanh nghiệp tại VN và cơ hội tương tác trực tiếp với biểu mẫu Excel lập Kế hoạch Ngân sách doanh nghiệp có đủ chi tiết từ: Ngân sách Doanh thu; Ngân sách Sản xuất, Ngân sách Đầu tư, Ngân sách Nhân Sự, Ngân sách Tiền,…..cho đến các Báo cáo Tài chính Ngân sách.

MỤC TIÊU THAM DỰ:

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, học viên có thể:

 • Nắm rõ mục đích lập KHNS
 • Vận dụng phương pháp lập KHNS phù hợp với đặc thù ngành nghề/ doanh nghiệp
 • Soạn thảo quy trình lập KHNS và phân công công việc cho những nhân sự tham gia
 • Lập các biểu mẫu kế hoạch ngân sách bằng Excel (cách làm phổ biến nhất hiện nay)

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

 • Chủ doanh nghiệp
 • Thành viên HĐQT, HĐTV
 • Thành viên Ban Giám đốc, Ban điều hành
 • Giám đốc Tài chính
 • Giám đốc, Trường các phòng ban chức năng
 • Nhân sự chuyên trách kế hoạch ngân sách doanh nghiệp

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 1. Lý do phải lập Kế hoạch Ngân sách trong khi thị trường liên tục biến đổi
 2. Chu trình lập Kế hoạch Ngân sách
 3. Những cách thức phổ biến được dùng để lập Kế hoạch Ngân sách
 4. Xác lập các Bộ phận ngân sách cho từng doanh nghiệp
 5. Tại sao phải thành lập Ban ngân sách. Ban ngân sách nên bao gồm những ai và làm thế nào để phối hợp công việc hiệu quả
 6. Các bước chính cần thực hiện trong một Quy trình soạn lập Kế hoạch Ngân sách
 7. Chuẩn hóa quá trình thu thập thông tin bằng mẫu biểu Ngân sách bộ phận
 8. Trao đổi trên bộ biểu mẫu Excel thực tế về Kế hoạch Ngân sách để thực hành và qua đó vận dụng cho riêng doanh nghiệp của mình

Course Duration

02 buổi